Chức năng - Nhiệm vụ

Viện thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định trong thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ký ngày 20 tháng 03 năm 2014  của bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế tổ chức của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên đó là: Nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực: Điện – Điện Tử, Cơ khí –Vật liệu - Động lực, Xây dựng và Môi trường. Các nhiệm vụ cụ thể như sau:

 1. 1.    Hỗ trợ đào tạo

Cung cấp các dịch vụ về hỗ trợ đào tạo như xây dựng các mô hình thí nghiệm kiểm chứng trong nghiên cứu, học tập Thạc sỹ, Tiến sỹ

Biên dịch tài liệu tiếng nước ngoài

Sử dụng các máy móc hiện có của viện trong đào tạo sau đại học

 1. 2.    Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu và đấu thầu nghiên cứu đề tài cấp cơ sở, cấp đại học, cấp Bộ, cấp Tỉnh và các cấp khác; nghiên cứu theo đặt hàng của các đơn vị trong các lĩnh vực:   

 • Điện – Điện Tử
 • Cơ khí - Động lực
 • Công nghệ vật liệu
 • Môi trường và xây dựng
 • Công nghệ thông tin - Truyền thông  
 1. 3.    Chuyển giao công nghệ

Chuyển giao các sản phẩm công nghệ trong các lĩnh vực:

 • Điện – Điện Tử
 • Cơ khí - Động lực
 • Công nghệ vật liệu
 • Môi trường và xây dựng
 • Công nghệ thông tin - Truyền thông  
 1. 4.    Cung cấp các dịch vụ khoa học kỹ thuật khác
 • Cung cấp các dịch vụ về: đo độ cứng bề mặt kim loại, đo độ cứng tế vi hiển thị số, đo độ nhám và độ bóng bề mặt vật liệu, kiểm tra thành phần vật liệu sử dụng máy quang phổ, phân tích cấu trúc tinh thể sử dụng kính hiển vi điện tử SEM
 • Các dịch vụ về tạo mẫu nhanh
 • Các dịch vụ về đo dữ liệu nhiều đại lượng, đo các lực cắt thành phần, ghi và lưu trữ, xử lý dữ liệu và thể hiện dữ liệu theo yêu cầu.
 • Gia công, phay các chi tiết  cơ khí bằng Trung tâm gia công Mazak
 • Các dịch vụ khoa học kỹ thuật theo đặt hàng khác …

Tin mới hơn

Tin cũ hơn