Giới thiệu Viện Nghiên cứu PTCNC về KTCN

 

     Viện Nghiên cứu phát triển Công nghệ cao về Kỹ thuật Công nghiệp là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên, được thành lập theo quyết định số 25/QĐ-ĐHTN ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Giám Đốc Đại học Thái Nguyên.

Tên giao dịch quốc tế:  RESEARCH DEVELOPMENT INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL TECHNOLOGY

Viết tắt: RIAT

     Viện thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định trong thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ký ngày 20 tháng 03 năm 2014  của bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế tổ chức của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên đó là: Nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực: Điện – Điện Tử, Cơ khí –Vật liệu - Động lực, Xây dựng và Môi trường.